História spoločnosti

Spoločnosť Tatra Textil bola založená 19. júla 1994. Na začiatku obchodnej činnosti bola výroba páperových spacích vakov. V tom čase mala spoločnosť 15 zamestnancov. Po premiestnení strojového parku spoločnosti Goldeck Textil GmbH z Rakúska na Slovensko rozšírila sa produkcia o výrobu syntetických spacích vakov. Veľkosť spoločnosti rástla.

Odvtedy sme sídlo spoločnosti zmenili 2x. Spolu s rozšírením výroby o posteľoviny (v roku 1998) sme sa presťahovali do novej budovy v obci Hozelec. Neskôr sa výroba rozšírila na ďalšiu lokalitu v Spišskej Novej Vsi. Z organizačných dôvodov boli v roku 2010 tieto dve miesta oddelené podľa značiek a vyrobených produktov.

Od júla 2010 sa výroba v Hozeleci sústredila na posteľné výrobky pod značkami GOLDECK a BLUTIMES. Výroba v Spišskej Novej Vsi sa zamerala na vojenské a outdoor výrobky pod značkou CARINTHIA.
 

Stručný opis Projektu

Realizáciou Projektu došlo k posilneniu aktuálneho technologického vybavenia v podobe obstarania inovatívnej technológie na novú úroveň. Predmetný technologický upgrade umožnil zaviesť výrobu izolačného rúna s unikátnymi vlastnosťami, prostredníctvom ktorých dôjde k výrobe nových inovatívnych produktov a zaplní sa tak medzera na domácom i zahraničnom trhu, v dôsledku čoho sa zvýši konkurencieschopnosť a pridaná hodnota spoločnosti. Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie exportu domácich produktov na celosvetové trhy.

Hlavná aktivita projektu: Zníženie technologickej medzery

Hlavý cieľ Projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity inováciou produktu.

Cieľ projektu bol zabezpečený obstaraním inovatívnej technológie – Výrobnej linky na výrobu izolačného rúna. Inovatívna výrobná linka umožní výrobu vysokokvalitného izolačného rúna, ktoré spĺňa kvalitatívne požiadavky domáceho a zahraničného trhu.

V rámci realizácie hlavného cieľa sa zároveň dosiahnu aj čiastkové ciele Projektu:
  • zavedenie modernej a inovatívnej výroby izolačného rúna
  • zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti na jej koncovej produkcii
  • zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti;
  • zlepšenie postavenia spoločnosti na domácom a európskom trhu
Realizáciou Projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:
  • počet produktov, ktoré sú pre firmu nové - „1“,
  • počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové - „1“,
  • počet produktov, ktoré sú pre trh nové - „1“
  • počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové - „1“


TATRA TEXTIL, s.r.o.

Popradská 224, Hozelec
SK-059 11
ICO : 31697402
IC DPH : SK2020514463
EU VAT : SK2020514463
Fax : +421 52 7881703